Šumperk – jiné místa stejným jménem

Šumperk neboli krásný vrch. Schönberg, minulostI také Šumberk

Existují místa podobným nazvem … jako příklad uvedu pár z nich :

V Čechách – město Krásná Hora nad Vltavou a Krásná Hora u Havličkova Brodu

Krásná Hora nad Vltavou německy Schonberg je město , která se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský.
leží 17 km od Sedlčan a 3 km od řeky Vltavy.

Krásná Hora byla založena na planině pod vrchem Strážník (522 m n.m.), který býval důležitým strážním místem na župní hranici (od 10. století velké župy kamýcké). Název města je odvozen od původní činnosti, dolování antimonu a zlata (červená krásná ruda – hora v původní slovanštině důl). Přídomek „nad Vltavou“ byl zaveden v roce 1907, aby byla vyloučena záměna s dvěma dalšími stejně nazývanými obcemi v Čechách.

Přesné datum založení obce není známo, je však známo, že již počátkem 14.století se u Krásné Hory dolovalo zlato, z něhož král Jan Lucemburský dal razit zlaté mince. Osada však byla asi již dříve – asi koncem 13.století, kdy se zde těžilo zlato rýžováním. Doly u Krásné Hory a u Pomuk (nynějších Podmok) náležely České koruně a Krásná Hora je za krále Jana Lucemburského připomínána mezi horními městy v Čechách.

Město získalo řadu privilégií, které potvrdili další panovníci: Karel IV. (1351), Jiří z Poděbrad (1456), král Vladislav (1479) a posléze Ferdinand I. (1538).

Od poloviny 16. století nastaly pro Krásnou Horu důležité změny, které byly i počátkem postupného úpadku města. Od roku 1554 přestává být Krásná Hora královským městem, krásnohorští ztrácí vzácné výsady a práva a stávají se poddanými robotníky. Roku 1562 prodal Ferdinand I. zdejší doly Kryštofovi Silberovi, což mělo za následek úpadek dolů, zchudnutí města a celkový úpadek dovršila 30.letá válka. Krásná Hora měla pak celou řadu vlastníků.

Dolování ve 30.leté válce zcela zaniklo. Teprve na začátku 18.století se zahajují pokusy o nové dolování a to mezi roky 1700 až 1712. V roce 1839 byla založena šachta Václavka (v blízkosti Milešova), roku 1859 šachta Anna, v blízkosti šachty Václavka. V roce 1867 byl objeven zlatonosný kyz na vrchu Strážníku. Prvním významnějším podnikatelem v těžební činnosti byl Josef Vang z Kňovic, který koupil šachty Václavku a Annu a založil důl Kateřinu severozápadně od Krásné Hory v Jamném.

V roce 1871 byl nucen Vang všechny doly prodat Emanu Kittlovi z Prahy (otec Emy Destinové), který založil šachtu Jindřišku u Proudkovic (hloubka 285 m), Marii západně od Krásné Hory (hloubka 156 m), důl zvaný „Nová šachta“ 700 m od dolu Marie (150 m), důl Otto v samotné Krásné Hoře (134 m) a nejposledněji roku 1900 byl založen důl Puš asi 500 m východně od Krásné Hory. U dolů Jindřiška a Marie byly vybudovány úpravny rudy.

Až do roku 1884 se těžil v okolí Krásné Hory pouze antimon, potom i zlato. Největšího rozkvětu dosáhly doly roku 1881, kdy zde bylo zaměstnáno 700 horníků a měsíčně se těžilo 1200 centů antimonu, 24 kg amalgamu a rýžovaného zlata, 25 centů kyzu, jenž obsahoval v každém centu 150 gramů zlata.

Krásná Hora u Havličkova Brodu
Obec Krásná Hora se rozkládá asi devět kilometrů západně od Havlíčkova Brodu.
První písemná zpráva o obci Krásná Hora je z roku 1379. Zdejší farní kostel, zasvěcený svatému Janu Křtiteli, pochází z roku 1692, kdy byl postaven podle návrhu lipnického zedníka Rathouse. V sousedství je postavena dřevěná barokní zvonice, ve které se dochovaly tři zvony z let 1545,1556 a 1571 / Svatojan, Poledník a Prostředník. Součástí areálu je i barokní márnice. To vše zvyšuje pevnostní dojem kostela. Zajímavostí byla i krásnohorská škola založená hrabětem Janem Petrem Strakou z Nedabylic v roce 1716. Nová školní budova byla v obci postavena v roce 1835. Obec se proslavila Zieglerovou továrnou, která byla založena kolem roku 1900. Továrna byla zaměřena na výrobu dýmek, kuřáckých potřeb a holí. Za první republiky se zde vyráběly dýmky a čibuky z bryerového dřeva, které se dováželo z Korsiky. V továrničce se vyráběly i špičky na doutníky a cigarety z kokosu, višně a umělých, různě zbarvených pryskyřic, rohů a kaučuku. Vyráběné zboží se vyváželo do celého světa.

Dale by sme mohli najít

U Haviřova – Šumbark

Šumbark (německy: Schumbarg, polsky: Szumbark) je částí města Havířov. Poprvé uváděn r. 1438, v roce 1947 se zde započalo s výstavbou prvního havířovského sídliště. Stavba nového sídliště probíhala v letech 1986–1990. Zámek z přelomu 18. a 19. století s fragmenty původních fasád a torzem krajinářského parku ze začátku 19. století. Empírový kostel sv. Anny z let 1841–1845, dostavba presbytáře v letech 1969–1971. Na bývalém hřbitově před kostelem náhrobek Friedricha von Arco z r. 1835.

vrz v městečku Šumbarku, dnes pohlcen Havířovem, který nebyl vysazen na zeleném drnu jak se všeobecně tvrdí, existovala snad již v 15. století, ale doložena je až k roku 1588. Na jejím místě byl pravděpodobně za Jana Rymultovského z Rymultovic v 80. letech 17. století vybudován barokní zámek, jehož jádro se patrně dochovalo v klasicistní novostavbě z doby kolem r. 1800. Posledními majiteli byli Mattencloitové a Jan Santorius. Okrasná barokní zahrada byla počátkem 19. století přeměněna na anglický park (dochován na omezené ploše).
Budova zámku je jako mnoho podobných v okolí obdélným objektem s mansardovou střechou a dodatečně vloženými vikýři. Pro svou výjimečnou polohu v centru města Havířov byl zámek nákladně opraven a zrekonstruován. Dnes je využíván jako obřadní síň a stylová zámecká restaurace.

Podle tradice stávalo původně v obci Šumbarku nedaleko říčky Lučiny, v místech, kde se později říkávalo „Vlčí jáma“, nějaké opevnění nebo obranný val, možná již z doby založení obce. Nová zděná, nebo převážně zděná budova zemanské tvrze byla postavena zřejmě již v 15.stol, ale písemně doložena je až roku 1588. Z roku 1438 pochází první zmínka o Šumbarku, kdy se připomíná jakýsi Zbyněk ze Šumbarku. To, že se jeho nejstarší známí držitelé podle něho titulovali, aniž víme, ze kterého byli rodu, (např. Petr Malý ze Šumbarku 1476 a 1483 a Martin Šambor ze Šumbarku 1481) nasvědčuje tomu, že v té době zde již tvrz stála. Na konci 15.stol přešel Šumbark za neznámých okolností do majetku těšínské komory. Až v roce 1530 je připomínán jistý Šťastný Borynský z Roztropic. Jeho synové Jan a Filip se o Šumbark rozdělili, zatímco další z bratrů Mikuláš se oženil a usadil na Opolsku. Filip prodal svou polovici Šumbarku těšínskému knížeti Václavu Adamovi, jehož syn Frydrych Kazimír ji postoupil v roce 1559 Hanušovi Rudzkému z Rudz. Mezi Borynským a Rudzkým se vlekly majetkové spory, které ukončila až smrt Jana Borynského. Jeho syn Filip, který byl zřejmě dědicem panství však odjel bojovat proti Turkům. Po návratu se oženil s Žofií Rouseckou z Ejvaně a usídlil se na Moravě, kde zastával vysokou funkci biskupského hejtmana na Kroměříži. Vzdálený Šumbark pro něj v této situaci pozbyl významu a proto jej (svou polovici) v roce 1578 prodal za 2000 slezských zlatých Frydrychu Pelhřimovi z Třánkovic.
Opět jednotný Šumbark náležel po roce 1594 Janu staršímu Lubovskému z Lubovic, rozhodnému evangelíkovi, který jej roku 1604 prodal Janu Rostkovi ze Bzí. V roce 1686 se stal vlastníkem Šumbarku Jan Rymultovský z Kornic. Pravděpodobně v té době byl na místě tvrze postaven barokní zámeček. Rymultovští z Kornic drželi Šumbark až do roku 1764, kdy jej prodali za 16 800 zlatých Wiplarům z Ušic. Pak se na Šumbarku vystřídalo několik šlechtických rodů (např. Rousečtí z Ejvaně). Dne 30.10.1823 vypukl v zámecké prádelně mohutný požár, který zachvátil hospodářské budovy, zcela zničil dřevěný kostelík sv. Kateřiny s dřevěnou chodbou, která jej spojovala se zámkem a poškodil i samotný zámek. Po tomto požáru byl zámek přestavěn v empírovém slohu, byly postaveny nové hospodářské budovy a kostel byl postaven na jiném místě. V roce 1827 koupil Šumbark Frydrych hrabě Arco se svou manželkou Henrietou roz. baronkou von Durant. Tento rod odvozoval svůj původ od bavorského rodu hrabat von Bogen a proto se jeho pozdější příslušnici psali hrabata Arco – Bogen. Dne 21.9.1835 Frydrych hrabě Arco zemřel a byl pochován na místním hřbitově. Poté patřil zámek do majetku novojičínské měšťanské rodiny Neisserů. V té době byl na jejich náklady postaven nový kostel. Základní kámen byl položen 28.4.1841 a po dokončení byl 27.7.1845 zasvěcen sv. Anně. Šumbarský zámek v téže roce přestal sloužit jako panské sídlo a byl pouze využíván administrativou statků a jako byty pro úřednictvo.

Po druhé světové válce zámeček postupně chátral a při budování Havířova byla jeho budova bezohledně zdevastována a zámeček měl být zdemolován. Nakonec byl ale roku 1970 opraven a stalo se z něj až do roku 1994 sídlo Technických služeb města Havířova. Jeho postupná devastace skončila roku 1997, kdy došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Zámeček byl slavnostně otevřen pro veřejnost 10.1.1998. Nabízí luxusní ubytování a restauraci. Obřadní síň v patře je také využívána jako malá koncertní síň.

Český Šumburk a Šumburk nad Desnou nalezneme blízkosti města Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou kraj Liberecký.

Zřícenina hradu Šumburk je vzdálená 3,5 km od Klášterce nad Ohří.

Zříceniny gotického hradu Šumburk se ukrývají na výrazném kopci nad levým břehem řeky Ohře poblíž Klášterce nad Ohří na Chomutovsku v Ústeckém kraji. Z hradu, který byl postaven na půdorysu protáhlého lichoběžníku, se dochoval zbytek hranolové věže, původní vstupní brána, zbytky zdí výstavného paláce a dalších objektů.

V Italii – město Belmonte význam slova překladu také znamená ( německy Schönberg) tedy krásný vrch

V Kalabrii oblasti Cosenza, na jihu Itálie, poblíž Tyrhénského moře rozkládá se městečko Belemonte stojí na vrcholu kopce a dodnes stále obklopen svými středověkými hradbami. Známý ve starověku pro své krásné rostliny tak, aby se daly nazvat „Zahrada Kalábrie,“ země vděčí za svůj název na místo, nebo krásné hory . Do něhož se přestěhovala asi v šestém století před naším letopočtem jistá rodina, která tam brzy největší vážnosti požívala a proto i těch nejvyšších hodností dosáhla.

Starého města Belmonte Calabro, s jeho malebnými uličkami a jeho vznešené budovy, zachovává vlastnosti a atmosféru minulosti jako nejlepší zachovalé historické centrum .
Slavný je gastronomie místa: lahůdkou je „rajče Belmonte“ ve tvaru srdce vůl, dobře známý pro jeho laskavost i pro rozměrů, může dosáhnout 2 liber, se nazývá „maso chudých“ . Další lahůdkou je „kříže“ se sušené fíky z Cosenza.

Belmonte byla založena v roce 1270 asi za vlády krále Karla I. z Anjou , se stavbou hradu na území Amantea od Drogone di Beaumont, maršál odpovědný za nového opevnění v Kalábrii, s cílem zajistit odolnost proti partyzánům bojujícím pro žalobce Conradin z Hohenstaufen.

Německu by sme našly ŠUMPERK několikrát např.

Schönberg – Bad Brambach

Schönberg je vesnice v německém státě Sasko, zemském okrese Vogtland, spadající od roku 1994 pod město Bad Brambach.
Nachází se pod vrchem Kappelenberg, těsně u hranic s Českou republikou. Vesnice je známá díky hraničnímu přechodu Vojtanov-Schönberg, který je často využíván oběma stranami, také často pro kamionovou dopravu. V roce 1999 zde byla vystavěna velká, moderní celnice, která dnes již nemá významu.

Díky své poloze, mezi velkým počtem lázeňských měst (Bad Brambach a Bad Elster na německé straně a Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary na české straně), byl Schönberg častým turistickým lákadlem. V roce 1822 navštívil Schönberg i Johann Wolfgang von Goethe.

Dominantou obce jsou zcela jistě 500 let starý zámek Schönberg a velmi krásný evangelicko-luteránský Mariin kostel. U obce se se též nachází ruiny gotické kaple svaté Uršuly, vystavěná rytířským řádem z Chebu okolo roku 1300. Nad městem, na vrcholu Kappelenberg stojí velká dřevěná rozhledna (759 m).

Schoenberg – Kübelberg

je obec v okrese Kusel, ve spolkové zemi Porýní -Falc v jihozápadní části Německa. Nachází se cca. 15 km jižně od Kusel , a 10 km severo-východně od Homburg .
Významově asi Krásná horská vesnice

Schönberg – Plön

je obec v okrese Plön , ve Šlesvicku-Holštýnsku a Německo . Nachází se na Baltského moře pobřeží, cca. 17 km severovýchodně od hlavního města státu Kielu , a 26 km severně od Plön .
Dříve byl nazýván Sconeberg Schönberg, což znamená krásné kopce.

Na začátku pláže Schoenberger stanice Muzeum je stále rostoucí sbírka starých vlaků a tramvají. Muzeum vzniklo ze zbytku z „Hein Schoenberg,“ místního vlaku, který dříve pravidelně jezdil mezi Schoenberg a Kielu. Na této trase probíhá každé léto, tažený parní lokomotivy muzejní vlak. Na místě je Muzeum dětství, s hračkami z více než 100 let staré.

ve středu Schoenberg se nachází Probstei Museum . Prostorné nádvoří s historickými budovami s prohlídkou stálé expozice se návštěvníci přepravují do života a díla z jejích bývalých obyvatel. Drahé kostýmy, speciální keramika a zdobené intarzované řezby ze dřeva odkazují na vědomí dříve privilegovaného rolnictva.

Pláže Baltského moře skrývá poklady v podobě zkamenělin jako mořských ježků a blesky, nebo je možné objevit celou řadu drahých kamenů.
Kromě zlata Baltského jantaru „“ může také nazét krystaly, epidot, a dokonce i růženín, acháty na pláži. Zvláštní kámen lze najít pouze zde, Fasercalcit, tzv. „Baltským mořem Jade.“

Schönberg je hora v Lichtenštejnsku v Rätikon rozsahu východních Alp severo-východně od obce Steg s výškou 2,104 metrů 6903 stop). Nejvyšší bod v Lichtenštejnsku.

V polsku

Szymbark ( německy : Schönberg) je obec ve správním obvodu Gmina Iława , v rámci Ilawa County , Varmijsko-mazurské vojvodství , v severním Polsku . To leží přibližně 8 km (5 mi) na sever-západ Iława a 69 km (43 mi) západ krajského města Olsztyn .

Řád německých rytířů jsi zde postavil hrad v roce 1301 jako letní sídlo jednoho ze čtyř biskupů Pruska , biskupa Pomesania .
V dubnu 1945, asi tři měsíce po dobytí Sovětského svazu, a znovu v roce 1947 byl hrad zapálen a zcela zničen.
Zřícenina hradu byla použita v roce 1996 pro film Ogre od Volkera Schlöndorffa s John Malkovich v titulní roli.

Szymbark v polsku vyskytuje víc než jednou jiném Szymbarku stojí pozoruhodný dům střechou obrácený k zemi.

 

více míst podobná k Šumperku zde.

 

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice neobvyklé názvy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Šumperk – jiné místa stejným jménem

  1. Pingback: kraj Olomoucký – Šumpersko | Majovyhonzik – obyčejné neobyčejným pohledem

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s